Shu-Shikoku-Kyushu Regional Championships 2014 - Block 6 Regional Championships 2014